Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Hay mình vào khách sạn đi thầy